Algemene Voorwaarden – Kids en Coach

Artikel 1 - Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Kids en Coach, een opleider en coaching praktijk die in de kamer van koophandel is ingeschreven als Kids en Coach Sterk in opvoeden onder nummer 51830434.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die Kids en Coach aanbiedt dan wel sluit.

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van anderen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kids en Coach behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.

Onder deelnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de persoon die deelneemt aan een opleiding, coaching, een training of een evenement. Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de workshop, de cursus, het seminar, of andere bijeenkomst.

Artikel 2 - Offertes en Aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na offertedatum, tenzij anders aangegeven.

Aanbiedingen en offertes worden (mede) gedaan aan de hand van door de deelnemer aangeleverde informatie. Indien blijkt dat de verstrekte informatie (deels) onjuist is, kan Kids en Coach niet worden gehouden aan de op basis van deze informatie gedane aanbieding of offerte.

Prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, exclusief reis- en andere onkosten, alsmede exclusief ten behoeve van de deelnemer te maken kosten van derden.

Artikel 3 - Uitvoering van de Overeenkomst

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kids en Coach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Kids en Coach is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derde(n). De toepasselijkheid van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Kids en Coach levert de diensten waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de Kids en Coach website staat vermeld. Kids en Coach is, zonder dat zij gehouden is eventuele schade te vergoeden, gerechtigd:
de inhoud van het programma tussentijds te wijzigen;
het programma wat betreft plaats, datum en tijd te wijzigen;
bij onvoldoende aanmeldingen een programma te annuleren of aanmeldingen voor een programma niet te accepteren;
de groepsgrootte te verhogen.

Artikel 4 - Annulering Deelname/Beëindiging en Einde van de Overeenkomst

De deelnemer heeft het recht om de deelname te annuleren dan wel de overeenkomst op te zeggen en/of te beëindigen. Dit dient per aangetekende brief te gebeuren.

Wanneer er tot 6 weken voor aanvang van het evenement wordt geannuleerd, beëindigd of opgezegd, is deelnemer geen vergoeding verschuldigd.

Wanneer er tot 4 weken voor aanvang van het evenement wordt geannuleerd, beëindigd of opgezegd, is deelnemer 50% van het overeengekomen honorarium c.q. de overeengekomen prijs verschuldigd.

Wanneer er binnen 4 weken voor aanvang van het evenement wordt geannuleerd, is deelnemer het volledig overeengekomen honorarium c.q. de overeengekomen prijs verschuldigd (100%).

Wanneer er na aanvang van het evenement, tussentijds wordt beëindigd of opgezegd of wanneer om welke reden dan ook niet wordt deelgenomen zonder dat er is geannuleerd, beëindigd of opgezegd, is deelnemer de volledig overeengekomen prijs verschuldigd (100%).

Een individueel begeleiding- of coaching gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden geannuleerd c.q. verplaatst. Bij annulering c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Kids en Coach gerechtigd om het volledige tarief in rekening te brengen. Bij niet verschijnen wordt hetzelfde tarief gehanteerd.

Kids en Coach heeft het recht om zonder opgave van reden een evenement, coaching traject of 1:1 sessie te annuleren of deelname te weigeren. Deelnemer heeft in die gevallen recht op terugbetaling van het aan Kids en Coach betaalde bedrag. Deelnemer heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Indien Kids en Coach aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in onderstaande artikelen is geregeld.

Indien Kids en Coach voor de schade is verzekerd en de verzekeraar verleent dekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in dat geval wordt uitgekeerd. Indien de schade niet wordt gedekt c.q. uitbetaald door de verzekeraar wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen bedrag dat door de deelnemer is betaald met een maximum van € 2.495,-.
Het voorgaande leidt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen onzorgvuldigheid van Kids en Coach en/of medewerkers van Kids en Coach en/of door Kids en Coach ingeschakelde derden.

Kids en Coach is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Bij deelname aan coaching, begeleiding en/of een evenement dient de deelnemer zich ervan bewust te zijn dat bestaande mentale klachten kunnen verergeren. Wanneer de deelnemer kampt met mentale gezondheidsproblemen adviseert Kids en Coach om professioneel advies in te winnen voor deelname aan de 1:1 coaching, het begeleidingstraject of het evenement.

Kids en Coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele verslechtering van mentale klachten als gevolg van deelname aan de cursus. Het is van cruciaal belang dat deelnemers hun eigen welzijn in acht nemen en, indien nodig, ondersteuning zoeken bij gekwalificeerde professionals.

Artikel 6 – Geheimhouding

Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Kids en Coach en deelnemer plaatsvinden worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Kids en Coach zal dan ook aan niemand mededelingen doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven dan wel indien Kids en Coach op grond van een wettelijke verplichting gehouden is om informatie te verstrekken. Wanneer deelnemer deelneemt aan een evenement wordt van deelnemer ook verwacht dat hij/zij geheimhouding betracht ten aanzien van dat wat door en met andere deelnemers wordt besproken.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met Kids en Coach wordt aan Kids en Coach toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Kids en Coach behandelt deze gegevens op de wijze die de wet voorschrijft, zie hiervoor de Privacy Statement van Kids en Coach.

Deelnemer vrijwaart Kids en Coach van aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt of zijn geregistreerd in het kader van gegevensverwerking door deelnemer of waarvoor deelnemer uit hoofde van de wet- en regelgeving verantwoordelijk is.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendom

Kids en Coach is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte of gebruikte project- en cursusmaterialen en brochures.
Deelnemer mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kids en Coach geen gebruik maken van deze producten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
Kids en Coach behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele deelnemers c.q. deelnemers.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als de deelnemer een klacht heeft dient hij/zij die zo snel mogelijk (in ieder geval binnen twee weken na het ontstaan van de klacht) bij Kids en Coach te melden. Kids en Coach zal altijd proberen de klacht naar tevredenheid op te lossen, mits dat uiteraard mogelijk is. Indien de klacht naar de mening van deelnemer niet naar behoren is opgelost kan deelnemer een klacht indienen bij de daarvoor bestemde instantie.

Artikel 10 – Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

Op alle door Kids en Coach gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Indien de deelnemer geen consument is worden geschillen voortvloeiende uit door Kids en Coach gesloten overeenkomsten voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waarbinnen Kids en Coach gevestigd is.