Onze werkwijze

Elk traject start met een kosteloze kennismaking. Dit is een kort telefoongesprek of een korte ontmoeting van niet meer dan 15 minuten. Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen de coach en de coachee (de opvoeder en het kind).

Het bepalen van de hulpvraag

Aan de hand van de uitkomsten van deze kennismaking, zal een intakegesprek worden ingepland. Dit intake gesprek zal plaatsvinden in de praktijk van Kids & Coach samen met de Coach en de opvoeder(s). Indien er sprake is van een nieuw, samengesteld gezin of gedeelde voogdij, stellen wij het het op prijs als duidelijk is dat alle betrokken partijen geïnformeerd zijn over het te starten traject. Wij trekken gemiddeld 1,5 tot 2 uur uit voor een intake. Tijdens dit gesprek wordt gezamenlijk een intakeformulier ingevuld. Aan de hand van dit ingevulde formulier en het gesprek probeert de coach samen met de opvoeder te komen tot een helder geformuleerde hulpvraag.

De vervolgstappen en het bepalen van de doelen van het coachingstraject

Na dit gesprek zal de coach een kort verslag uitwerken, waarin een korte situatieschets wordt gegeven van relevante zaken voor het coaching traject. Tevens zal de hulpvraag worden geformuleerd en zullen de doelstellingen van het traject worden bepaald. Dit verslag zal worden teruggekoppeld aan de opvoeders.

Het eerste coachingsgesprek met het kind

Wanneer de opvoeders zich in het plan van aanpak kunnen vinden, zal het eerste gesprek met het betreffende kind plaatsvinden. Dit gesprek kan zowel plaatsvinden in een praktijkruimte van Kids & Coach, als in de thuisomgeving van het kind. De duur en insteek van dit gesprek hangt sterk af van de hulpvraag en de leeftijdscategorie van het kind. Een jonger kind heeft over het algemeen een kortere spanningsboog dan een jong volwassene. Van een jonger kind kom je spelenderwijs wellicht meer te weten dan door middel van een zwaarwichtig gesprek.

Eerste evaluatie: Zitten we op de juiste weg

Na afloop van het eerste contact met het kind vindt een evaluatie van het plan van aanpak plaats. De uitkomsten hiervan zullen door ons met de opvoeders worden besproken. De kans is aanwezig dat de hulpvraag scherper of anders geformuleerd moet worden of dat de doelstellingen opnieuw moeten worden bepaald.

Het coachingstraject

Zodra de opvoeder, het kind en de coach op één lijn lijken te zetten zal het traject verder worden vormgegeven. Gemiddeld zal dit traject bestaan uit drie aanvullende contactmomenten tussen de coach en het kind. Na afloop van dit traject vindt een evaluatie plaats met de opvoeders. In sommige gevallen blijkt een vervolgtraject noodzakelijk of raadzaam te zijn, dan wel via Kids & Coach – Sterk in opvoeden, dan wel via een andere professionele medische hulpverlener. In andere gevallen wordt gekozen voor een opfrissessie na een periode van 6 – 12 maanden om te voorkomen dat het kind terugvalt in zijn of haar oude patroon.

Meer weten over de werkwijze binnen Kids & Coach? 

Neem dan eens contact met ons op! We beantwoorden graag al je vragen. Wij zijn te bereiken via info@kidsencoach.com of telefonisch op (0165) 224614.

© Kids & Coach | Klachtenregeling en Clientenraad